0.15 น อ่าน ว่า อย่างไร?

0.15 อ่านว่า ศูนย์นาฬิกาสิบห้านาที Page 38 ครูรัช นิวรรณ หนูสะอาด Page 39 จงเขียนเวลาต่อไปนีË โดยใช้จุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.