การ นับ ระยะ เวลา ใน รอบ 10 ปี เรียก ว่า อย่างไร?

ทศวรรษ อ่านว่า ทด-สะ-วัด หมายถึง ช่วงเวลา ๑๐ ปี การ นับทศวรรษมักใช้กับปีคริสต์ศักราชเป็นหลัก โดยนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข ๐ เป็นปีแรกของทศวรรษ แล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข ๙ ๒๐๑๐ ค.ศ. ทศวรรษ ๒๐๑๐ ช่วงเวลา ๒๐๑๑ ๒๐๑๒ ๒๐๑๓ ๒๐๑๔ ๒๐๑๕ ๒๐๑๖ ๒๐๑๗ ๒๐๑๘ ๒๐๑๙
ทศวรรษ (อังกฤษ: decade) หมายถึงรอบ 10 ปี เป็นการอ้างถึงช่วง 10 ปีช่วงใดช่วงหนึ่ง ปกติแล้วจะใช้กับ คริสต์ศักราช เช่น ช่วง ค.ศ. 1960–1969 เรียกว่า คริสต์ทศวรรษ 1960 และเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า เมื่อเอ่ยถึงทศวรรษย่อมหมายถึงทศวรรษของคริสต์ศักราช แต่จะใช้กับ พุทธศักราช ก็ได้ จะเรียกว่า ‘พุทธทศวรรษ’ รากศัพท์

Leave a Reply

Your email address will not be published.