ระดับ ไอ คิว 120 ขึ้น ไป คือ บุคคล ลักษณะ อย่างไร?

ฉลาดมาก เป็นไอคิวเฉลี่ยของผู้สามารถเรียนในระดับปริญญาเอก 120-129.

Leave a Reply

Your email address will not be published.