วัน วิสาขบูชา มี ความ สำคัญ อย่างไร?

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับชาวพุทธทุกคนบนโลก เพราะเป็นวันที่มี 3 เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นพร้อมกัน นั่นคือ วันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งวันวิสาขบูชาถูกย่อมาจากชื่อเต็ม ๆ ว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” ที่จะตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินของทางประเทศอินเดีย สำหรับในประเทศไทยจะประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งก็แน่นอนว่าพุทธศาสนิกชนคนไทยที่สืบทอดวัฒนธรรมการทำบุญในวันวิสาขบูชา ก็ย่อมที่จะต้องเข้าร่วมในการทำบุญวันพระใหญ่เพื่อสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต และเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของอุบาสก-อุบาสิกาของศาสนาที่มีมาอย่างยาวนาน
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.