จมูก มี ส่วน สํา คั ญ ใน ระบบ หายใจ อย่างไร?

จมูกเป็นอวัยวะที่ใช้เป็นช่องทางส าหรับหายใจ รับกลิ่นและช่วยป้องกันสิ่งสกปรก หรือฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่อาจลงไปในปอด และยังมีส่วนสาคัญในการออกเสียงด้วย จมูกเป็น ทางผ่านหลักของอากาศที่หายใจเข้าไปสู่ปอดในเด็กเล็ก ๆ นั้น ใช้จมูกหายใจเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งอายุ 5-6 เดือน ในผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 85 ก็หายใจผ่านทางจมูกเป็นหลัก โดย

Leave a Reply

Your email address will not be published.