รูปร่าง ลักษณะ ของ ทวีป อเมริกาเหนือ เป็น อย่างไร?

อเมริกาใต้มีรูปร่างคล้ายคลึงกับทวีปอเมริกาเหนือ คือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่กว้างทางทิศเหนือ และมียอดแหลมอยู่ทางทิศใต้ ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ แบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่ เขตเทือกเขาทางตะวันตก เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ และเขตที่ราบสูงภาคตะวันออก
ทวีปอเมริกาเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากทวีปเอเชีย และแอฟริกา รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม มีฐานทางด้านเหนือ ความกว้างของทวีปตั้งแต่ช่องแคบเบริง ถึงเกาะนิวฟันด์แลนด์ ส่วนที่แคบที่สุด คือคอคอดปานามา ลักษณะภูมิประเทศ
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นดินแดนที่มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาวที่มีการศึกษาดี ทำให้ทวีปอเมริกาเหนือได้รับการพัฒนา เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.