ชีว ก โก มาร ภัจ จ์ คือ ใคร มี ความ สํา คั ญ ต่อ มนุษย์ อย่างไร?

หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบุคคลสำคัญระดับพุทธสาวกที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า “เป็นเลิศกว่าสาวกอุบาสกทั้งหลายที่ปวงชนรักใคร่” เป็นนักการแพทย์ผู้บุกเบิกวิธีการรักษาสมัยใหม่ขึ้นในยุคนั้น จนชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏเลื่องลือ ได้เป็นหมอหลวงประจำราชสำนักมคธรัฐของพระเจ้าพิมพิสาร ด้วยเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารทรงใกล้ชิดสนิทสนมกับ
หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นบุตรนางสาลวดี ผู้มีตำแหน่งเป็นนครโสเภณีของกรุงราชคฤห์ ตำแหน่งนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงแต่งตั้ง เมื่อทารกเกิดได้ไม่นาน นางสาลวดีให้หญิงรับใช้นำทารกไปทิ้งไว้ที่กองขยะนอกเมือง เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าฟ้าอภัยพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จมาพบ และทรงรับทารกไว้เป็นบุตรบุญธรรม “ชีวก” แปลว่าผู้ยังมีชีวิต ด้วยเหตุที่เจ้าชายในราชสกุลทรงรับเลี้ยงไว้ ทารกเพศชายจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “โกมารภัจจ์” แปลว่าเด็กซึ่งทรงนำมาเลี้ยง

Leave a Reply

Your email address will not be published.