การ สังคายนา หมายความ ว่า อย่างไร?

ในศาสนาพุทธ สังคายนา คือการประชุมตรวจชำระสอบทานและจัดหมวดหมู่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า วางลงเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามศัพท์ ‘สังคายนา’ หมายถึง สวดพร้อมกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สังคีติ” แปลว่า สวดพร้อมกัน มาจากคำว่า คายนา หรือ คีติ แปลว่า การสวด สํ แปลว่า พร้อมกัน คำนี้มีมูลเหตุมาจากวิธีการสังคายนาพระธรรม
สังคายนา สังคายนาย น. การซักซ้อม การสวดพร้อมกันและเป็นแบบเดียวกัน การประชุมชําระพระไตรปิฎกให้เป็นแบบเดียวกัน.

Leave a Reply

Your email address will not be published.