พลเมือง ไทย ควร มี คุณลักษณะ ที่ สํา คั ญ อย่างไร และ มี หน้าที่ อย่างไร บ้าง?

คุณลักษณะของพลเมืองดี

  • เคารพกฎหมาย
  • เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
  • มีเหตุผล ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • มีจิตสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.