ทรัพยากรธรรมชาติ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างเนิ่นนาน ซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศตนเอง ประเทศไหนมีความอุดมสมบูรณ์อัดแน่นไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศนั้นจะเต็มไปด้วยความร่ำรวย มั่งคั่ง รวมทั้งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงมากกว่าประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติน้อย แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียของมันก็คือ ถ้ามนุษย์นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างไม่หาวิธีเก็บอนุรักษ์ไว้บ้าง ก็จะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติสูญสิ้นไปจากโลกนี้ โดยไม่มีวันสร้างขึ้นมาได้อีก นอกจากใช้พลังงานอย่างอื่นเป็นเครื่องทดแทน
ประโยชน์ของทรัพยากร ๑. ดินมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของคน สัตว์และพืชเพราะเป็นแหล่งเพาะปลูก ๒. น้า เป็นปัจจัยสาคัญในการทาการเกษตร ๓. อากาศ เป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง หากไม่มีอากาศ สิ่งมีชีวิตคงอยู่ไม่ได้ ๔. ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใน ด้านต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ให้ประโยชน์ในการนำมาทำที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง น้ำให้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร สัตว์ป่าให้ประโยชน์ในแง่การพักผ่อน นันทนาการ คุณค่าในการศึกษาหาความรู้ เป็นอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.