สนธิสัญญา เบา ว์ ริ ง มี ผล กระทบ ที่ สํา คั ญ ต่อ เศรษฐกิจ ไทย อย่างไร?

สนธิสัญญาเบาว์ริ่งก่อให้เกิดผลกระทบสำคัญ 4 ประการคือ (1) เปิดประตูให้ชาติอื่นๆ ทำสนธิสัญญาลักษณะเดียวกันกับไทย เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส โปรตุเกส เท่ากับไทยถูกเอาเปรียบมากขึ้น (2) ปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (3) ระบบเจ้าภาษีนายอากรถูกเปลี่ยนเป็นการค้าเสรี โครงสร้างการคลังเปลี่ยนไป (4) การค้ากับต่างประเทศขยายตัวมากเกิดการ
ผลเสียของสนธิสัญญาเบาว์ริงก็ 1.ไทยถูกจำกัดการเก็บภาษีขาเข้าที่อัตราร้อยละ 3 2.เรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและคนในบังคับทำให้ประเทศตะวันตกชักชวนคนชาติเอเชียไปจดทะเบียนเป็นคนในบังคับกฎหมายไทยจึงไม่สามารถควบคุมคนเหล่านั้นได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.