พระ สงฆ์ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

สรุป โดยส่วนมากพระสงฆ์จะมีบทบาทส าคัญในทางพระพุทธศาสนา และในทางโลก พระสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการควบคุมสังคม พระภิกษุส่วนใหญ่ซึ่งได้บวชและจ า พรรษามาเป็นเวลานานจะได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนในท้องถิ่นนั้น และยังคงมี อิทธิพลเหนือชาวบ้านอยู่มากหน้าที่ทางสงฆ์ มีหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติคือศึกษาเพื่อให้ตน

Leave a Reply

Your email address will not be published.