การ ดํา รง ชีวิต ของ มนุษย์ สมัย ก่อน ประวัติศาสตร์ ใน ดิน แดน ไทย มี ลักษณะ อย่างไร?

3. การดำรงชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยมีลักษณะอย่างไร อาศัยอยู่ในถ้ำ หรือเพิงผา มีการใช้เครื่องมือหินกะเทาะแบบต่างๆ มีการล่าสัตว์และนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง มีการเพาะปลูก และรวมตัวกันอยู่เป็นชุมชน

Leave a Reply

Your email address will not be published.