เซลล์ พืช มี ลักษณะ อย่างไร?

กลุ่มเซลล์ของเซลล์พืชที่ประกอบเป็นเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในพืชนั้นมีลักษณะส่วนใหญ่คือการมีผนังเซลล์ที่เป็นของแข็งซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดออสโมติก นอกจากนี้ยังมีออร์แกเนลล์พิเศษ – คลอโรพลาสต์ – ซึ่งมีเหตุการณ์สังเคราะห์แสงเกิดขึ้น
– เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมมีผนังเซลล์อยู่ด้านนอกมีคลอโรพลาสต์ภายใน เซลล์ไม่มีเซน ทริโอลแวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน – เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรีไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอกไม่มีคลอโรพลาสต์ มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์ แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.