การ พยากรณ์ ทํา ได้ อย่างไร?

การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนหรือประมาณการเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบันตลอดจนวิจารณญาณ ความรู้ ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้การตัดสินใจมีความถูกต้อง โดยเริ่มจากการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอดีตมาเข้ากระบวนการพยากรณ์ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม จะทำให้ได้ผลจากการพยากรณ์ที่น่าเชื่อถือ สามารถใช้ในการวางแผนต่างๆ ตั้งแต่ การจัดทำงบประมาณ จัดสรรทรัพยากรให้ทุกส่วนขององค์การอย่างทั่วถึงและเหมาะสม โดยเฉพาะด้านต่างๆ ทางธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด การกำหนดเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่ วัตถุดิบ การผลิต การบริหารสิ้นค้าคงคลังและการจัดซื้อ การบริหารแรงงาน กระบวนการการผลิตและการจัดตารางการผลิต การกำหนดกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับการผลิต คลังเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสิ้นค้า ด้านการเงิน รวมถึงด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการควบคุมกิจกรรมของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ตัวอย่างเช่น การพยากรณ์ยอดขาย จะต้องประมาณการจำนวน หรือ มูลค่าของสินค้าและบริการที่บริษัทจะขายได้ โดยมีหลักการคาดการณ์หรือคาดคะเน เช่น คำนวณจากผลการสำรวจตลาด จำนวนประชากรที่เป็นเป้าหมายของสินค้าและบริการของบริษัท ความ คิดเห็นของบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนั้นการพยากรณ์จึงมีประโยชน์ต่อองค์กรในทุกระดับ อาจจะสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้1.
การพยากรณ์โดยใช้แนวโน้ม ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผ่านมาทั้งหมดของรายการทางการเงินที่ได้ถูกพยากรณ์ขึ้น ขึ้นอยู่กับแนวโน้มในอดีตและ ความถูกต้องตามฤดูกาล การพยากรณ์โดยใช้อัตราส่วน แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลทางการเงินสองชนิด แสดงในรูปอัตราส่วน ซึ่งการพยากรณ์รายการทางการเงินแต่ละรายการได้สูตร ดังนี้ (Financial Variable = Ratio x base Variable)

Leave a Reply

Your email address will not be published.