วัจ น ภาษา และ อ วัจ น ภาษา แตก ต่าง กัน อย่างไร?

ภาษา หมายถึง วิธีที่มนุษย์ใช้แสดงความรู้สึกและสื่อความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจ ภาษาจ าแนกตามวิธีการ แสดงออกได้ ๒ ประเภท คือ ๑. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ถ้อยค า เสียงพูดหรือเครื่องหมายแทนเสียงพูดที่มนุษย์ตกลงใช้ร่วมกันในสังคมหนึ่ง ๆ ๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช่การพูดเป็นถ้อยค า หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นสิ่งที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.