ระบบ หมุนเวียน เลือด มี หน้าที่ สำคัญ อย่างไร?

ระบบหมุนเวียนเลือด เป็นระบบอวัยวะซึ่งให้เลือดไหลเวียน และขนส่งสารอาหาร ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ฮอร์โมน และเม็ดเลือดเข้า และออกเซลล์ในร่างกาย เพื่อหล่อเลี้ยง และช่วยต่อสู้โรค รักษาอุณหภูมิ และ pH ของร่างกาย อันเป็นส่วนหนึ่ง ของการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
หน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือด ๑. ให้อาหาร นำอาหารและสารอื่นๆ ไปเลี้ยงเซลล์ ของร่างกาย ๒. หายใจ นำคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกทางปอด เพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนกลับมาใช้ ๓. ขับถ่าย นำของเสียซึ่งเกิดจากเมแทบอลิซึม เพื่อ ขับออกภายนอกร่างกาย ๔. การคงปริมาณสารน้ำของร่างกาย ช่วยควบคุมและ รักษาดุลของสารน้ำภายในร่างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.