ขลุ่ย เพียงออ มี ลักษณะ เสียง เป็น อย่างไร?

ปกติขลุ่ยเพียงออจะทำเสียงได้ ๑๒ เสียง เป็นเสียงธรรมดาหรือเสียง’ต้อ’ ๗ เสียง คือ จากเสียง โด – ที และทำเสียงแหบได้อีก ๕ เสียง คือจากเสียง โดสูง(ดํ) ถึงเสียง ซอลสูง(ซํ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.