ลายมือ มี ความ สำคัญ อย่างไร?

ลายมือเสมือนบันทึกคำพูดที่กล่าวไว้ในขณะนั้น เป็นตัวแทนของบุคคลหากลายมือนั้นเป็นของบุคคลสำคัญด้วยแล้ว ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เช่น ลายพระราชหัตถเลขาของพระเจ้าแผ่นดิน ลายมือของรัฐบุรุษ หรือของกวี เป็นสิ่งสมควรแก่การเก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ลายมือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบ่งบอก ลักษณะนิสัยของเรา ทั้งในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะในการเรียน การสอน หรือ การทำงาน หากลายมือดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะอย่างน้อยการสื่อสารของผู้ที่มีลายมือสวย ก็ชัดเจน น่าอ่านกว่าผู้อื่น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เห็นความสำคัญของลายมือเช่นกัน เพราะลายมือสวย
ลายมือที่อยู่บนฝ่ามือเป็นกากบาทนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่บอกความหมายในแต่ละด้านได้เป็นอย่างดี ในด้านของวันเดือนปีเกิด เราสามารถที่จะใช้เป็นกุญแจไขความลับสู่ความเป็นไปในชีวิต ทำให้เราได้รู้จักตนเองและคนรอบข้างได้ดีด้วยในด้านของลายมือนั้น คนที่มีลายมือลักษณะแบบนี้ จะมีความสำคัญอย่างไรในด้านของโชค ล า ภ จะเป็นอย่างไรนั้น เราลองมาดูความหมายกันดู

Leave a Reply

Your email address will not be published.