การ พูด มี ความ สำคัญ อย่างไร?

การพูดมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะการพูดคือรูปแบบของการสื่อสารที่ง่ายและทำความเข้าใจได้ชัดเจน มากกว่าการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการสนทนากันระหว่างบุคคล การพูดต่อหน้าที่สาธารณะชน การพูดโดยผ่านเครื่องมือต่างๆเช่น โทรศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถพูดสื่อสารกันได้ ฯลฯ
๑. การพูดนับเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไป ในทางวิชาการ การพูดสามารถ นําไปใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ทําให้เกิดความ เจริญก้าวหน้าในวิทยาการด้าน ต่าง ๆ ๒. การพูดมีความสําคัญมาก ทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวัน และในการปฏิบัติงานทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.