กฎบัตร อาเซียน มี ความ สำคัญ ต่อ ประเทศไทย อย่างไร?

‘กฎบัตรอาเซียน’ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของประเทศสมาชิก โดยจะเข้ามาช่วยพัฒนาหลักประกันอันมั่นคง ให้แก่คนไทยว่า ประเทศของเราจะได้รับผลประโยชน์ดังที่ตกลงกันไว้อย่างแน่นอนทุกประการ และการปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ ทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน ทำให้อาเซียนตอบสนองต่อความต้องการ พร้อมมอบผลประโยชน์ให้แก่รัฐสมาชิกได้ดีอีกด้วย และยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศสมาชิกในเวทีระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น โดยจะเป็นการเอื้อให้ประเทศไทยได้รับการผลักดันและได้รับผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
3.กฎบัตรอาเซียนจะช่วยส่งเสริมค่านิยมของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย เช่น การไม่ใช้กำลังในการแก้ไขปัญหา การยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.