ความ รู้ วิทยาศาสตร์ มี ผล ต่อ การ ดํา เนิน ชีวิต ของ นักเรียน อย่างไร?

1. ช่วยให้เด็กเป็นคนช่างสังเกตจากประสบการณ์ที่เด็กได้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 2. ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 3. ช่วยให้เด็กรู้จักประโยชน์และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 4. ช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.