ไวรัส คอมพิวเตอร์ ส่ง ผล กระทบ อย่างไร ต่อ สังคม?

ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม เกิดความไม่เสมอภาค เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published.