ทะเบียนการค้า กับ ทะเบียนพาณิชย์ ต่างกัน อย่างไร?

สำหรับทะเบียนพาณิชย์ ก็คือ ทะเบียนการค้านั่นแหละ เพียงแค่ภายหลังเปลี่ยนมาเรียกเป็นทะเบียนพาณิชย์มากขึ้น อาจจะเพราะเป็นศัพท์ที่ดูเป็นทางการกว่า ส่วนคนที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนการค้าได้นั้นก็เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ทำธุรกิจทุกประเภท ยกเว้นพ่อค้า แม่ค้าแผงลอย ธุรกิจเพื่อการกุศลและศาสนา รวมถึง
ทะเบียนการค้า หมายถึง ทะเบียนพาณิชย์กับทะเบียนนิติบุคคล 1. ทะเบียนนิติบุคคลจะใช้ในกรณีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด ส่วนสถานที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ จดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ต่างจังหวัดจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าแต่ละจังหวัด 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.