ผู้ นํา ที่ ดี ควร มี ลักษณะ อย่างไร?

  1. 1. มุ่งมั่นในการทำงาน ผู้นำต้องมีพลังในการทำงาน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนทีมให้กระตือรือร้นไปพร้อม ๆ กัน
  2. 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. 3. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. 4. เป็นผู้ฟังที่ดี
  5. 5. มีระบบและระเบียบ
  6. 6. มีส่วนร่วมกับทีม
  7. 7. เป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบ
  8. 8. กล้าหาญและตรงไปตรงมา

1. ผู้นำที่ดีต้องมีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีจุดยืนเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งไม่เกิดความสับสนในการทำงาน 2. มีทัศนคติในเชิงบวก มองทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ก่อนการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงผลได้ผลเสีย

Leave a Reply

Your email address will not be published.