การ ขุด พลิก หน้า ดิน ก่อน ปลูก มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของ ‘การไถพรวนดินถูกวิธี’ – ควบคุมและกําจัดวัชพืชให้หมดไปจากพื้นที่ปลูก ช่วยลดการแก่งแย่งแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชปลูก ช่วยให้ดินร่วนซุย ถ่ายเทอากาศดี รากพืชซอนไชดูดใช้ธาตุอาหารและน้ำในดินได้ดี 8 ช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำบนผิวดินให้มากขึ้น รักษาความชื้นในดินให้คงอยู่ยาวนาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.