โครงเรื่อง ที่ ดี ควร มี ลักษณะ อย่างไร?

๑.๑ มีความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุการณ์ต่างๆและบุคคลในเรื่อง เกี่ยวเนื่องกันไปตลอดจากเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่ จากโครงเรื่องเรื่องย่อย ไปสู่โครงเรื่องใหญ่ มีรายละเอียดเท่าที่จำเป็น
การเขียนบทความ เป็นลักษณะงานเขียนประเภทเดียวกับการเขียนเรียงความ ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ตอนด้วยกัน คือ บทนำ (ความนำ) เนื้อหา (เรื่องราว) และบทสรุป (จบเรื่อง) ซึ่งบทความที่ดีนั้น จะต้องมีลักษณะการให้แง่คิด ให้ความรู้ หรือมุมมองต่าง ๆ ได้ นักเขียนที่ดีนั้น จะต้องฝึกทักษะในการเขียนบทความ ให้เกิดความชำนาญ

Leave a Reply

Your email address will not be published.