การ ตรวจ สุขภาพ และ ขอ คํา ปรึกษา ก่อน แต่งงาน มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้ว ยังช่วยป้องกันอันตรายจากโรคที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ได้ด้วย เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิต หัดเยอรมัน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ถึงระดับดีเอ็นเอหรือยีน ทำให้รู้ได้ว่าหญิงหรือชายที่เป็นคู่สมรสกันนั้นมียีนที่เป็นพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.