อุปสงค์ หมายความ ว่า อย่างไร?

โดยทั่วไป อุปสงค์ (demand) หมายถึง ความต้องการและความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการ ในขณะที่อุปทาน (supply) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่พร้อมจะขายในตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการซื้อ กฎอุปสงค์และอุปทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.