การ แปล ความ มี วิธี การ อย่างไร?

หลักในการตีความเรื่องที่อ่าน 1. อ่านเนื้อเรื่องให้ละเอียด แล้วลองจับประเด็นสำคัญให้ได้ 2. ใคร่ครวญด้วยเหตุผลว่า ข้อความที่ได้อ่านมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ 3. ขบคำสำคัญให้แตก รวมทั้งคำแวดล้อมและบริบท เพื่อให้เข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.