กฎหมาย คุ้มครอง สิทธิ ของ บุคคล มี ความ สำคัญ อย่างไร?

1. ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล. สิทธิ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีรูปร่างซึ่งมีอยู่ในตัวมนุษย์ตั้งแต่กำเนิดหรือออาจกำเนิดขึ้นโดยกฎหมาย ซึ่งมนุษย์ก็จะเป็นผู้เลือกใช้สิทธินั้นเอง ไม่มีใครสามารถบังคับได้ นอกจากนั้นสิทธิของแต่ละบุคคลต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย โดยจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น. 2. ลักษณะของกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล.
กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลมีความสำคัญต่อประชาชน สังคม และการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพราะประชาชนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติรวมทั้งต่อโลก ดังนั้น หากประชาชนเรียนรู้และเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลและสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้สังคมดำรงอยู่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.