การ ออม คือ อะไร การ ออม จะ ก่อ ให้ เกิด ประโยชน์ ต่อ ครัวเรือน และ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ อย่างไร?

การออม คือ รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่า เงินออม

Leave a Reply

Your email address will not be published.