บัน ดิ ด เขียน อย่างไร?

น. ผู้ทรงความรู้ ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาซึ่งมี ๓ ขั้น คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เรียกว่า บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ผู้มีความสามารถเป็นพิเศษโดยกําเนิด เช่น คนนี้เป็นบัณฑิตในทางเล่นดนตรี. (ป. ส. ปณฺฑิต).

Leave a Reply

Your email address will not be published.