ส สาร เปลี่ยน สถานะ ได้ อย่างไร?

สสารเกิดขึ้นในสี่สถานะ: ของแข็งของเหลวก๊าซ และพลาสมา บ่อยครั้ง ที่สถานะของส สารอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มหรือเอาพลังงานความร้อนออกจากสาร ตัวอย่างเช่นการเพิ่มความร้อนสามารถละลายน้ำแข็งเป็นน้ำเหลวและเปลี่ยนน้ำให้เป็นไอน้ำได้
สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทำให้เย็นลง สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง เป็นของเหลวเรียกว่า การหลอมเหลว สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่า การแข็งตัว สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลว เรียกว่า การกลายเป็นไอ
สารแต่ละชนิดสามารถเป็นได้ทั้ง ของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) และแก๊ส (Gas) โดยจะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง เช่น น้ำแข็งซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำซึ่งเป็นของเหลว และน้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำซึ่งเป็นสถานะแก๊ส เป็นต้น โดยปัจจัยที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะก็คือพลังงานความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารมี 6 รูปแบบ คือ การหลอมเหลว การแข็งตัว การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิด และการระเหิดกลับ และทั้งหมดนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.