การ สถาปนา อาณาจักร สุโขทัย ส่ง ผล ต่อ อาณาจักร ไทย ใน สมัย ต่อ มา อย่างไร บ้าง?

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาของ คนไทยในสมัยต่อมา ซึ่งวัฒนธรรมบางส่วนของสุโขทัยก็ยังคงมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบันด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.