วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญา ไทย มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย

  1. ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น
  2. สร้างความภาคภูมิใจ และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย
  3. สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  4. สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
  5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย

Leave a Reply

Your email address will not be published.