ความ งาม ของ มนุษย์ หมายความ ว่า อย่างไร?

ความงดงามที่แท้จริงของมนุษย์คือจิตใจอันดีงามต่างหาก เป็นสิ่งที่อยู่ภายในสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณ มิใช่เพียงการดูจากภายนอก กาลเวลาเป็นเครื่องบอกเราให้รับรู้ถึงสัจธรรมของคุณงามความดีในตัวบุคคล จึงกล่าวได้ว่า ความงดงามของจิตใจคือความงดงามของมนุษย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.