โอน เงิน ผิด บัญชี ต้อง ทํา อย่างไร?

สิ่งที่เจ้าของบัญชีผู้โอนเงินผิดต้องดำเนินการ นำเอกสารดังต่อไปนี้ไปติดต่อสถานีตำรวจ เอกสารการทำรายการ เช่น สลิปการโอน/ใบบันทึกรายการ หรือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความแจ้งผลการโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
โอนเงินผิดบัญชี ต้องทำยังไง 1.เก็บ e-Slip เป็นหลักฐาน 2.แจ้งปัญหาไปยังธนาคารต้นทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.