ลักษณะ สํา คั ญ ของ ตลาด แข่งขัน สมบูรณ์ เป็น อย่างไร?

5.2.1 ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ I. มีผู้ซื้อและผู้ขายจ านวนมาก II. สินค้าที่ซื้อขายมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ III. ผู้ขายหรือผู้ซื้อสามารถเข้า-ออกในตลาดได้อย่างเสรี IV. ผู้ซื้อผู้ขายมีความรู้เรื่องข้อมูลตลาดเป็นอย่างดี V. มีการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี

Leave a Reply

Your email address will not be published.