ภาพ จาก ดาวเทียม มี ประโยชน์ อย่างไร?

ภาพถ่ายจากดาวเทียม  หมายถึง  ภาพถ่ายที่ได้จากการบันทึกข้อมูลของดาวเทียม  ด้วยอุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Sensor)  ด้วยการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อบันทึกข้อมูลในลักษณะของช่วงคลื่น  ข้อมูลที่ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย ๆ  สาขา  เช่น  ลักษณะภูมิประเทศ  ธรณีวิทยา  การเกษตร สิ่งแวดล้อม  การวางผังเมือง  โบราณคดี  อุตุนิยมวิทยา  การแก้ไขแผนที่  และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1. สามารถสารวจพื้นผิวโลกได้ในบริเวณกว้างขวาง ละเอียดแม่นยา 2. สามารถเก็บข้อมูลต่างๆได้หลายชนิดในขณะเดียวกัน 3. ประหยัดต้นทุนและเวลาในการเดินสารวจในพื้นที่จริง 4. ได้ข้อมูลที่ทันสมัย เนื่องจากดาวเทียมโคจรอยู่รอบโลกตลอดเวลา จะโคจรมาซ้าตาแหน่งเดิมได้ในช่วงเวลาไม่นาน จึงสามารถเลือก บันทึกและนาข้อมูลมาใช้ได้ตลอดเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.