วัฒนธรรม สากล หรือ วัฒนธรรม นานาชาติ หมายความ ว่า อย่างไร?

วัฒนธรรมสากล หรือ วัฒนธรรม นานาชาติ หมายถึ ง วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น ที่ ยอมรั บกั น ทั่ ว ไปอย่า งกว้ า งขวางหรื อเป็น อารย ธรรมที่ได้รับการปฏิบัติตามกันทั่วโลก
วัฒนธรรมสากลหรือวัฒนธรรมนานาชาติ หมายถึง วัฒนธรรม ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างกว้างขวางหรือเป็นอารยธรรมที่ ได้รับปฏิบัติตามกันทั่วโลก เช่น การแต่งกายชุดสากล การใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสาร การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย การค้าเสรี การใช้เครื่องจักรกล ระบบ การสื่อสารที่ทันสมัย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ

Leave a Reply

Your email address will not be published.