การ เพาะ เมล็ด มี ข้อดี อย่างไร?

การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ต้นพืชที่ได้มีรากแก้วแข็งแรง แต่มีข้อเสียคือการกลายพันธุ์ จึงไม่เป็นที่นิยม ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อดี

  1. ทำได้ง่ายและได้ปริมาณมาก เพราะสะดวกในการปฏิบัติ
  2. เสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตลอดจนฝีมือในการปฏิบัติมากนัก
  3. สะดวกในการขนส่งระยะทางไกลๆ เพราะทนทานและตายยาก ประกอบกับมีขนาดเล็ก จึงสะดวกที่จะบรรจุหีบห่อหรือหยิบยก

Leave a Reply

Your email address will not be published.