ธงชาติ ไทย มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือ ชาติไทย ที่บ่งบอก ถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความ เป็นไทยซึ่งมีความหมายแสดง ความเป็นเอกราช อธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ธงชาติจึงมี ความศักดิ์สิทธิ์ต้อง ได้รับความเคารพอย่างสูงและยังมีความสำคัญ ทางจิตใจ ที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกัน ของคนในชาติ นอกจาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.