จ้าง แรงงาน ต่างด้าว ต้อง ทํา อย่างไร?

ขั้นตอนการทำ MOU

  1. ยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมแบบ ตท. 2 และเอกสารประกอบ ที่ สจจ/สจก.
  2. ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท กรณีนายจ้างยื่นเองจะต้องวางประกัน 1,000 บาท/แรงงาน 1 คน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  3. นำหนังสือและเอกสารที่ได้จาก สจจ/สจก ยื่นส่งต่อที่กรมการจัดหางาน
  4. กรมการจัดหางานออกหนังสือถึงสถานทูตไทย และสตม.

ก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวนายจ้างควรรู้10สิ่งนี้เพื่อที่จะ จ้างแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย และไม่ให้เสีย ผลประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง ก่อนจ้างต่างด้าว นายจ้างต้องตรวจสอบเอกสาร 4 อย่างนี้ พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ วีซ่าต้องไม่ขาด ใบอุณญาติทำงาน ต้องมีอายุอยู่ ใบแจ้งออกที่ยังมีอายุอยู่ หมายเหตุการแจ้งออก (ลดพนักงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.