บํา เห น็ จ บํา นา ญ ต่าง กัน อย่างไร?

บําเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเปนเงินกอนครั้งเดียว บํานาญ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเปนรายเดือน
เงินบำเหน็จ คือเงินที่เราได้รับครั้งเดียวตอนเกษียณอายุ ส่วนเงินบำนาญ คือเงินที่เราได้รับคงที่ทุกๆเดือนหลังเกษียณอายุ ปกตินั้นข้าราชการจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จอยู่แล้ว แต่หากทำงานข้าราชการเกิน 10 ปีก็จะมีสิทธิเปลี่ยนเลือกรับเป็นเงินบำนาญก็ได้ แล้วทีนี้เราควรจะรับเป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญดี?

Leave a Reply

Your email address will not be published.