การ ฟัง และ การ ดู มี ความ สัมพันธ์ กัน อย่างไร?

การฟังคือการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นการรับสารทางการดูคือการรับรู้ความหมายจากภาพที่เห็นเป็นการรับสารทางตา ครูณรงค์ฤทธิ์ ศักดาณรงค์ การฟังและการดูจัดเป็นการสื่อสาร ในลักษณะของการรับสารเบื้องต้น
การฟัง เป็นกระบวนการรับรู้ของมนุษย์เกิดจากเสียงที่ได้ยินทางหู นำไปสู่การตีความของสมอง ทำให้ผู้ฟังเข้าใจสารและมีปฏิกิริยาตอบสนอง การดู เป็นกระบวนการรับรู้ของมนุษย์เกิดจากภาพที่มองเห็นด้วยตา มีกระบวนการตีความและตอบสนองเหมือนการฟัง ความสำคัญของการฟังและการดู ๑) เป็นการแสดงมารยาทที่ดีในการเข้าสังคม ๒) ทำให้เข้าใจสารได้ครบถ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published.