ห้องสมุด กับ หอสมุด แตก ต่าง กัน อย่างไร?

3. ห้องสมุดกับหอสมุดแตกต่างกันอย่างไร สถานที่ตั้งของห้องสมุดอยู่ภายในอาคาร แต่หอสมุดเป็นอาคาร เฉพาะเป็นเอกเทศ 4. ทำไมจึงเรียกห้องสมดุไม่เรียกห้องหนังสือ สมัยก่อนสมุดจะหมายถึง หนังสือแต่ปัจจุบันหมายถึง กระดาษที่ใช้สำหรับเขียนบันทึก แต่ยังคงเรียกว่าห้องสมุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.