การ ฟัง และ การ ได้ยิน เหมือน หรือ ต่าง กัน อย่างไร?

ในการพัฒนาทักษะการฟังแบบโค้ช ก่อนอื่น เราคงต้องรู้จักแยกแยะระหว่างการฟังกับการได้ยิน การฟังและการได้ยินนั้นมีกระบวนการที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ได้รับข้อมูลแตกต่างกัน การได้ยินเป็นกระบวนการทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากการที่คลื่นเสียงมากระทบหู ส่วนการฟังเป็นกระบวนการทางจิตใจนั่นคือข้อความได้รับจากคลื่นเสียงซึ่งส่งไปยังสมองและ
กระบวนการฟังเป็นขั้นตอนที่ต่อจากการได้ยิน การได้ยินจะสิ้นสุดเพียงระดับการรับรู้เสียงแต่การฟังนั้น เมื่อผู้ฟังเกิดการรับรู้เสียงแล้วจะต้องใช้กระบวนการทางสมองในการตีความและแปลความเสียงที่ได้ยินนั้นออกมา ทำให้เกิดความเข้าใจและตอบสนองสารที่ได้ฟัง ความแตกต่างระหว่างการฟังกับการได้ยิน การได้ยิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.