การ ศึกษา ตาม อัธยาศัย มี ลักษณะ อย่างไร?

การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการทำงาน จากบุคคล จากครอบครัว จากชุมชน จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลักษณะที่สำคัญคือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่แน่นอน ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียน และไม่มีการ
‘การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง วิธีการที่หลากหลายที่นําไปสูการเรียนรูอาจเกิดขึ้นโดยการถูกผลักดันใหเกิดขึ้นผานกระบวนการสนทนา เกี่ยวของกับการสํารวจ และขยายประสบการณ โดยไมอาจทํานายลวงหนาได เปนสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้นอุบัติขึ้น(วิศนี ศิลตระกูล และอมรา ปฐภิญโญบูรณ, 2544: 2-3)’

Leave a Reply

Your email address will not be published.