จุดหลอมเหลว ของ สาร บริสุทธิ์ และ สาร ผสม เป็น อย่างไร?

โดยทั่วๆไปแล้วสารผสมจะมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบ และมีช่วงการหลอมเหลวกว้าง (ยกเว้นเมื่ออัตราส่วนการผสมเป็นของผสมยูเทคติค) ของผสมของสารต่างชนิดกันที่มีจุดหลอมเหลวเท่ากันจะมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์แต่ละชนิด ดังนั้นจึงสามารถใช้จุดหลอมเหลวบ่งบอกความบริสุทธิ์ของสารได้ดีพอสมควร ตัวอย่างเช่น สาร A ก่อนตกผลึกจะมีสิ่งเจือปนเล็กน้อย หาช่วงการหลอมเหลวได้ 130-138 o C เมื่อนำไปตกผลึก หาจุดหลอมเหลวใหม่ได้ 135-139 o C เมื่อตกผลึกซ้ำอีกครั้งได้จุดหลอมเหลว คือ 139.5-140 o C แสดงว่าสารมีความบริสุทธิ์มากขึ้นตามลำดับ
สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดมีสมบัติบางประการที่เป็นค่าเฉพาะตัว เช่น จุดเดือด และจุดหลอมเหลวคงที่ แต่สารผสมมีจุดเดือด และ จุดหลอมเหลวไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับชนิดและอัตราส่วนของสารที่ผสม อยู่ด้วยกัน นอกจากนี้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร จะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับความดันบรรยากาศ
สารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว ส่วนสารผสมนั้นประกอบด้วยสารสองชนิดมารวมกัน ซึ่งสารบริสุทธิ์มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ สารผสมมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่ ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวขงสารบริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟแปลความหมายข้อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.